A pálinka nemzeti tanács

A Pálinka Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) segíti a pálinka előállítása, származása, minősége és eredetvédelme egységes szabályozásához és annak végrehajtásához fűződő közös magyar érdek előmozdítását.

A Tanács tagjait – az agrárpolitikáért felelős miniszter kettő, az adópolitikáért felelős miniszter egy képviselőjét, valamint a szakmai szervezetek tíz jelöltjét – az agrárpolitikáért felelős miniszter 3 évre kéri fel.

A Tanács tagjai maguk közül elnököt választanak.

A Tanács tagjairól névjegyzéket kell készíteni és az abban bekövetkezett változásokat folyamatosan vezetni kell.

A Tanács szervezetének és működésének rendjét alapszabályban kell meghatározni, amelyet az agrárpolitikáért felelős miniszter hagy jóvá.

A Tanács titkársági feladatait az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium látja el.

A Tanács

 1. Kidolgozza a Nemzeti Pálinkastratégiát a pálinka, mint nemzeti kincs megóvása érdekében;
 2. Kidolgozza és jóváhagyásra felterjeszti az agrárpolitikáért felelős miniszternek az éves, illetve több éves pálinka marketing tervet, és nyomon követi annak megvalósítását. Ennek érdekében együttműködik a szakmai szervezetekkel;
 3. Fellép a kulturált pálinkafogyasztás érdekében;
 4. Részt vesz a kulturált alkoholfogyasztás elősegítésével kapcsolatos társadalmi kommunikációs tevékenység kidolgozásában;
 5. Véleményezi a pálinkával kapcsolatos jogszabályok tervezetét;
 6. Elkészíti és közzéteszi a pálinkakészítésre, forgalmazásra és ellenőrzésre vonatkozó szakmai ajánlásokat;
 7. A minőségvédelem érdekében összehangolja a pálinkakészítők szakmai együttműködését, szakmai fórumokat szervez;
 8. Elősegíti a tisztességes piaci magatartás és az ennek megfelelő reklámtevékenység követelményeinek megvalósulását, ennek érdekében etikai kódexet bocsát ki;
 9. Együttműködik a közigazgatási szervekkel a feketegazdaság elleni küzdelemben;
 10. Tájékoztatja az érintetteket a piaci és szakmai információkról;
 11. Internetes oldalt működtet a fogyasztók és előállítók tájékoztatása érdekében;
 12. A pálinka egységes minősítése és laboratóriumi vizsgálata érdekében együttműködik a pálinkaellenőrző hatósággal;
 13. Szakmai véleményt nyilvánít a pálinkák földrajzi árujelző oltalma iránti kérelmekkel kapcsolatos eljárásban;
 14. Felszólíthatja a pálinkára vonatkozó jogszabályok megsértőit jogsértésük azonnali abbahagyására. A felszólítás eredménytelensége esetén értesíti az illetékes hatóságokat;
 15. Együttműködik a fogyasztóvédelmi hatósággal;
 16. Az érintettek kérelmére nyilvántartja és közzéteszi a pálinka érzékszervi bírálók névsorát.

Az adópolitikáért felelős miniszter – az agrárpolitikáért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – évente – a tárgyévet követő év március 15-éig – megküldi a Tanácsnak a tárgyévben

 • előállított bérfőzött párlat és a magánfőzésben előállított, a Jöt. 67/A. § (1) bekezdése szerint a magánfőző által a vámhatósághoz bejelentett párlat párlatfajtánként megbontott,
 • előállított és a Jöt. szerint szabad forgalomba bocsátott
 • kereskedelmi céllal főzött pálinka vámtarifa-számonként megbontott,
 • a 2208 20 19 vámtarifaszám alá tartozó alkoholtermékek
 • alkoholfok-mennyiségéről az országosan összesített adatokat.